مکان های کاری مشترک در Alexandria

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درAlexandria

1940 Duke Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درAlexandria

2000 Duke Street


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAlexandria

137 National Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٦.٧٠
کار مشترک درAlexandria

601 Pennsylvania Ave. NW


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درAlexandria

1655 North Fort Myer Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درAlexandria

1101 Pennsylvania Avenue N.W.


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAlexandria

1101 Wilson Boulevard


کار در فضای مشترک
از $٢٣.٦٠
کار مشترک درAlexandria

20 F Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درAlexandria

2200 Pennsylvania Avenue, N.W.


کار در فضای مشترک
از $١٥.٧٠
کار مشترک درAlexandria

1050 Connecticut Avenue, NW


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درAlexandria

1441 L St NW


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درAlexandria

1000 Potomac Street NW


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درAlexandria

1140 3rd Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درAlexandria

8280 Willow Oaks Corporate Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درAlexandria

4445 Willard Ave


کار در فضای مشترک
از $١٧.٦٠
کار مشترک درAlexandria

8300 Boone Blvd.


کار در فضای مشترک
از $٩.٨٠
کار مشترک درAlexandria

3 Bethesda Metro Center


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درAlexandria

8403 Colesville Road


کار در فضای مشترک
از $١٦.١٠
کار مشترک درAlexandria

6701 Democracy Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٢.٩٠
کار مشترک درAlexandria

11350 Random Hills Rd.


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درAlexandria

11810 Grand Park Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٧.٣٠
کار مشترک درAlexandria

1900 Reston Metro Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٧.٣٠
کار مشترک درAlexandria

12020 Sunrise Valley Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درAlexandria

11921 Freedom Drive


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درAlexandria

199 E. Montgomery Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درAlexandria

16701 Melford Blvd.


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درAlexandria

9711 Washingtonian Boulevard


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درAlexandria

13800 Coppermine Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درAlexandria

10432 Balls Ford Rd


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درAlexandria

8115 Maple Lawn Blvd.


لطفاً تماس بگیرید
کار مشترک درAlexandria

800 Corporate Drive


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درAlexandria

20130 Lakeview Center Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٧.٣٠
کار مشترک درAlexandria

6700 Alexander Bell Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درAlexandria

12410 Milestone Center Drive


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درAlexandria

10440 Little Patuxent Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درAlexandria

10320 Little Patuxent Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درAlexandria

1997 Annapolis Exchange Parkway


کار در فضای مشترک
از $١٣.٢٠
کار مشترک درAlexandria

145 West Ostend Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درAlexandria

200 E. Pratt Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAlexandria

111 South Calvert Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠
تقاضای بالا
کار مشترک درAlexandria

400 East Pratt Street


کار در فضای مشترک
از $٩.١٠
کار مشترک درAlexandria

10451 Mill Run Circle


کار در فضای مشترک
از $١١.٠٠
کار مشترک درAlexandria

5100 Buckeystown Pike


کار در فضای مشترک
از $١٤.٢٠

با مراجعه به Alexandriaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+