مکان های کاری مشترک در Seattle

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
کار مشترک درSeattle

Seafirst Fifth Avenue Plaza


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درSeattle

Columbia Tower


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درSeattle

506 Second Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٧٠
کار مشترک درSeattle

1420 Fifth Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درSeattle

450 Alaskan Way South


کار در فضای مشترک
از $١٩.٢٠
کار مشترک درSeattle

2211 Elliott Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درSeattle

1455 NW Leary Way


کار در فضای مشترک
از $١٣.٥٠
کار مشترک درSeattle

Key Center


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درSeattle

2018 156th Ave NE


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درSeattle

707 S. Grady Way


کار در فضای مشترک
از $١٢.٣٠
کار مشترک درSeattle

6100 219th Street S.W.


کار در فضای مشترک
از $١٢.٦٠
کار مشترک درSeattle

1201 Pacific Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٦٠

با مراجعه به Seattleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+