مکان های کاری مشترک در Vancouver

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
کار مشترک درVancouver

1220 Main Street


کار در فضای مشترک
از $١٢.٠٠
کار مشترک درVancouver

1455 NW Irving Street


کار در فضای مشترک
از $١٣.٩٠
کار مشترک درVancouver

650 N. E. Holladay Street


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درVancouver

111 S.W. Fifth Avenue


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
تقاضای بالا
کار مشترک درVancouver

One World Trade Center


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درVancouver

2005 SE 192nd Ave


کار در فضای مشترک
از $١١.٣٠
کار مشترک درVancouver

205 SE Spokane St.


کار در فضای مشترک
از $١٠.١٠
کار مشترک درVancouver

4145 S.W. Watson


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درVancouver

1915 NE Stucki Avenue


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درVancouver

10121 SE Sunnyside Rd


کار در فضای مشترک
از $٨.٨٠
کار مشترک درVancouver

4800 SW Meadows Road


کار در فضای مشترک
از $١٠.٤٠
کار مشترک درVancouver

1800 Blankenship Rd


کار در فضای مشترک
از $٧.٢٠

با مراجعه به Vancouverدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+