اتاق های جلسه در Roeselare

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Roeselare

Groundfloor & 1st Floor


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Roeselare

Dumolinlaan 1


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Roeselare

Ter Waarde 50


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Roeselare

Stationsplein 4


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید
اتاق های جلسه در Roeselare

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


اتاق جلسه
قیمتی بگیرید

با مراجعه به Roeselareدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+