اتاق های جلسه در Beijing

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Beijing

Beijing, Sun Dong An Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

Level 15 NCI Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

West, 5/F China Life Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

5/F China Life Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

4/F, Tower C, MinMetals Square


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

10/F IFC East Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

15/F, Office Building A, Parkview Green


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

6/F, Tower 2, Prosper Center


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

Zhongyu Mansion


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

10/F, South Tower, Kerry Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

11/F Beijing Kerry Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

7/F, China Merchant Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

26/F, Tower D, Vantone Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

5/F, Block A, Landgent Center


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

23/F, Taikang Financial Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

17/F, Tower D1, DRC Diplomatic Office Building


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Beijing

Beijing Lufthansa Center C203


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Beijing

3/F, Tower A, Global Trade Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Beijing

7/F Metropolis Tower


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Beijing

5/F, Tower C, Lei Shing Hong Plaza


اتاق جلسه

با مراجعه به Beijingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+