اتاق های جلسه در Shanghai

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Shanghai

2/F, Central Plaza


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Shanghai

25 F, The Headquarters Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

51/F Raffles City


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

11 F,Carlton Building


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

12/F Shui On Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

16/F, Henderson 688


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

3/F Silver Court Office Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

18/F Shanghai Oriental Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

15/F One Corporate Avenue


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

18/F Bund Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

11/F, Garden Square


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

Shanghai Centre, West Office Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

22/F, Centro


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

7/F, Oriental Financial Center


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

9/F, Eco City


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Shanghai

29/F, Shanghai Tower


اتاق جلسه
تقاضای بالا
اتاق های جلسه در Shanghai

31/F Jin Mao Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

8/F, 1111 Changshou Road


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

6/F, Century Metropolis


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

16/F, Tower B, Baoland Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

B1/F, Shanghai Champion Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

48/F, Building 2, Grand Gateway Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

12F,No.331 North Caoxi Rd.


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

17/F. Building A. CCIG International Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

8/F, Longemont Yes Tower


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

43/F, Maxdo Centre


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

2/F ShanghaiMart


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

1/F, Changxing Building Building 1


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

6/F, Office Tower C


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

5F,East Side, THE HUB Tower 3


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Shanghai

6/F, Zhenfeng Plaza


اتاق جلسه

با مراجعه به Shanghaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+