اتاق های جلسه در Almaty

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
اتاق های جلسه در Almaty

BNC Plaza, 7th Floor


اتاق جلسه
اتاق های جلسه در Almaty

8th Floor, Green Tower


اتاق جلسه

با مراجعه به Almatyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+