مکان های فضای کاری در Melbourne

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 39


دفاتر از $٢٥.٤٠ - $٣١.٨٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 28


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Ground Floor


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢١.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 32


دفاتر از $٢٥.٤٠ - $٣٤.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 19


دفاتر از $٢١.٩٠ - $٣٠.٠٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 1 & 2


دفاتر از $٢٨.٨٠ - $٣٩.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 31 & 50


دفاتر از $٢٨.٨٠ - $٣٩.٦٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 10


دفاتر از $٢١.٩٠ - $٣٠.٠٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 8


دفاتر از $٢٥.٤٠ - $٣٤.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Rialto, West Podium


دفاتر از $٣٦.١٠ - $٤٩.٧٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 27, Rialto South Tower


دفاتر از $٢٥.٤٠ - $٣٤.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 21


دفاتر از $٢٨.٨٠ - $٣٦.٠٠
دفاتر مجهز در Melbourne

23rd Floor, HWT Tower


دفاتر از $٢١.٩٠ - $٣٠.٠٠
دفاتر مجهز در Melbourne

3rd Floor, IBM Tower


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢١.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 2, The Lantern


دفاتر از $٢٥.٤٠ - $٣٤.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 14


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 5


دفاتر از $١٢.٠٠ - $١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 1


دفاتر از $٢٥.٤٠ - $٣٤.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 19 & 20


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Tok Corporate Centre, Level 1


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 1, 486 Lower Heidelberg Road


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢٤.١٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Ground Floor


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢١.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Ground Floor


دفاتر از $٢١.٩٠ - $٢٧.٣٠
دفاتر مجهز در Melbourne

1st Floor


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢١.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 1


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢١.٩٠
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 2


دفاتر از $٢١.٩٠ - $٢٧.٣٠
دفاتر مجهز در Melbourne

1st Floor


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢٤.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Melbourne

Level 10, 14 Mason St.


دفاتر از $١٧.٥٠ - $٢٤.١٠

با مراجعه به Melbourneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+