مکان های فضای کاری در Sydney

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sydney

Level 13


دفاتر از $٢٩.٨٠ - $٤٠.٩٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 10


دفاتر از $٣٧.٤٠ - $٥١.٣٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 23


دفاتر از $٢٩.٨٠ - $٤٠.٩٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 13 & 14


دفاتر از $٢٦.١٠ - $٣٥.٩٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 4,5 &12, Plaza Building


دفاتر از $٢٣.٤٠ - $٢٩.٢٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 13 Citigroup


دفاتر از $٢٦.١٠ - $٣٥.٩٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 32


دفاتر از $٢٦.١٠ - $٣٥.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sydney

Levels 20 & 21


دفاتر از $٢٦.١٠ - $٣٥.٩٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 45


دفاتر از $٢٦.١٠ - $٣٥.٩٠
دفاتر مجهز در Sydney

Suite 2, Level One North


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٦.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sydney

Levels 5 & 6


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٩.١٠
دفاتر مجهز در Sydney

Ground Floor


دفاتر از $٢٩.٨٠ - $٣٧.٢٠
دفاتر مجهز در Sydney

1 Pacific Highway


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٩.١٠
دفاتر مجهز در Sydney

45 Evans Street


دفاتر از $٢٣.٤٠ - $٢٩.٢٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 17, The Ark


دفاتر از $٢٦.٧٠ - $٣٦.٨٠
دفاتر مجهز در Sydney

246 Pacific Highway


دفاتر از $١٨.٠٠ - $٢٤.٧٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 1


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 1, Unit 7


دفاتر از $١٨.٨٠ - $٢٥.٨٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 8, Central Terrace Building


دفاتر از $١٥.٦٠ - $٢١.٥٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 6, 10 Help Street


دفاتر از $١٦.٠٠ - $٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 20, Tower A, The Zenith


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٩.١٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 2, Kings Court


دفاتر از $١٥.٦٠ - $١٩.٥٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 5, 7 Eden Park Drive


دفاتر از $١٨.٠٠ - $٢٤.٧٠
دفاتر مجهز در Sydney

Ground Floor, Suite 3


دفاتر از $١٧.٠٠ - $٢٣.٤٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 6 & 7


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٩.١٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 1


دفاتر از $١٨.٠٠ - $٢٤.٧٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 1


دفاتر از $١٨.٨٠ - $٢٥.٨٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 2, 215-219


دفاتر از $١٤.٥٠ - $١٨.١٠
دفاتر مجهز در Sydney

Level 3


دفاتر از $١٩.٤٠ - $٢٦.٧٠

با مراجعه به Sydneyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+