مکان های فضای کاری در Berchem

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Berchem

Uitbreidingstraat 84


دفاتر از € ٩,٤٠ - € ١٢,٨٠
دفاتر مجهز در Berchem

Lange Lozanastraat 142


دفاتر از € ٦,١٠ - € ٨,٤٠
دفاتر مجهز در Berchem

Borsbeeksebrug 34


دفاتر از € ١١,٧٠ - € ١٢,٨٠
دفاتر مجهز در Berchem

Quellinstraat 49


دفاتر از € ٦,٨٠ - € ٩,٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Berchem

Pelikaanstraat 3 box 2020


دفاتر از € ٧,٠٠ - € ٨,٧٠
دفاتر مجهز در Berchem

Noorderlaan 147


دفاتر از € ٦,٨٠ - € ٩,٤٠
دفاتر مجهز در Berchem

Stationsplein 7 E


دفاتر از € ٨,١٠ - € ١٠,٢٠
دفاتر مجهز در Berchem

Kardinaal Mercierplein 2


دفاتر از € ٨,٧٠ - € ١١,٩٠
دفاتر مجهز در Berchem

Atealaan 34


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٧,٣٠

با مراجعه به Berchemدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+