مکان های فضای کاری در Kortrijk

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Kortrijk

Dumolinlaan 1


دفاتر از € ٨,٧٠ - € ١١,٩٠
دفاتر مجهز در Kortrijk

Groundfloor & 1st Floor


دفاتر از € ٧,٩٠ - € ١٠,٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kortrijk

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Kortrijk

Le neo 2 - batiment A


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Kortrijk

Immeuble le Leeds -253


دفاتر از ١٠,٣٠ € - ١٤,١٠ €
دفاتر مجهز در Kortrijk

Place de la gare


دفاتر از ١٢,٧٠ € - ١٧,٥٠ €
دفاتر مجهز در Kortrijk

101 Rue de l'Hopital Militaire


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Kortrijk

3 Boulevard de Belfort


دفاتر از ٨,٣٠ € - ١١,٤٠ €
دفاتر مجهز در Kortrijk

Ter Waarde 50


دفاتر از € ٦,٦٠ - € ٩,٠٠

با مراجعه به Kortrijkدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+