مکان های فضای کاری در Roeselare

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Roeselare

Groundfloor & 1st Floor


دفاتر از € ٧,٩٠ - € ١٠,٩٠
دفاتر مجهز در Roeselare

Dumolinlaan 1


دفاتر از € ٨,٧٠ - € ١١,٩٠
دفاتر مجهز در Roeselare

Ter Waarde 50


دفاتر از € ٦,٦٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Roeselare

Stationsplein 4


دفاتر از € ٨,١٠ - € ١١,٢٠
دفاتر مجهز در Roeselare

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €

با مراجعه به Roeselareدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+