مکان های فضای کاری در Waterloo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Waterloo

3rd floor, Waterloo Office Park


دفاتر از € ٧,٠٠ - € ٩,٧٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Boulevard de France 9


دفاتر از € ٧,٠٠ - € ٩,٧٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Avenue Louise / Louizalaan 480


دفاتر از € ١٣,٩٠ - € ١٩,١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Waterloo

Avenue Louise / Louizalaan 65


دفاتر از € ١٠,٤٠ - € ١٤,٣٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Square de Meeus / De Meeûssquare 37


دفاتر از € ١٣,٩٠ - € ١٩,١٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Avenue Fonsny 46 box 59


دفاتر از € ٩,٠٠ - € ١١,٣٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Rond Point Schuman / Schumanplein 6


دفاتر از € ١٠,٤٠ - € ١٤,٣٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Place Marcel Broodthaers / Marcel Broodthaersplein 8


دفاتر از € ٨,٣٠ - € ١١,٤٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Rue Belliard 40


دفاتر از € ١٣,٩٠ - € ١٩,١٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Rond Point Schuman / Schumanplein 11


دفاتر از € ١٠,٤٠ - € ١٤,٣٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Boulevard du Regent / Regentlaan 37-40


دفاتر از € ٩,٥٠ - € ١١,٩٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Carrefour De L'Europe / Europakruispunt 2


دفاتر از € ١٠,٢٠ - € ١١,٢٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Rue des Colonies / Koloniënstraat 11


دفاتر از € ١٠,٤٠ - € ١٤,٣٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Rue des Poissonniers 13


دفاتر از € ١١,٠٠ - € ١٥,١٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Place de L'université 16


دفاتر از € ٦,٦٠ - € ٩,١٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Avenue Charles-Quint / Keizer Karellaan 584


دفاتر از € ٦,٢٠ - € ٨,٥٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Pegasuslaan 5


دفاتر از € ٦,٢٠ - € ٨,٥٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Pastoor Cooremansstraat 3


دفاتر از € ٥,٠٠ - € ٧,٠٠
دفاتر مجهز در Waterloo

De Kleetlaan 4


دفاتر از € ٩,٥٠ - € ١٣,١٠
دفاتر مجهز در Waterloo

Brussels Airport


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Waterloo

Martelarenplein, 20E


دفاتر از € ٩,٩٠ - € ١٣,٧٠

با مراجعه به Waterlooدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+