مکان های فضای کاری در Sao Bernardo do Campo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

101, José Versolato Avenue


دفاتر از BRL ٢٧,٤٠ - BRL ٣٧,٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

.Av. Paulista, 37 - 4º andar


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Ground Floor, Mezzanine


دفاتر از BRL ٤١,٩٠ - BRL ٥٧,٦٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Av. Dr. Chucri Zaidan, 940 - 16º andar


دفاتر از BRL ٣١,٣٠ - BRL ٤٣,١٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Av. das Nações Unidas 14171


دفاتر از BRL ٥٤,١٠ - BRL ٧٤,٤٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Arquiteto Olavo Redig de Campos Street, 105


دفاتر از BRL ٤٩,١٠ - BRL ٦٧,٤٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Spaces Vila Olimpia


دفاتر از BRL ٥٦,٧٠ - BRL ٧٧,٩٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Doutor Chucri Zaidan Ave, 296


دفاتر از BRL ٥٤,١٠ - BRL ٧٤,٤٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.221


دفاتر از BRL ٥٦,٧٠ - BRL ٧٧,٩٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Edificio Birmann 11


دفاتر از BRL ٣١,٣٠ - BRL ٤٣,١٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

4th Floor Edificio Continental Square


دفاتر از BRL ٤١,٤٠ - BRL ٥٧,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Av. das Nações Unidas, 12551


دفاتر از BRL ٤١,٤٠ - BRL ٥٧,٠٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Nacoes Unidas Tower


دفاتر از BRL ٤٩,١٠ - BRL ٦١,٣٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

1.455, Juscelino Kubistchek Avenue


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

New Century Building


دفاتر از BRL ٤١,٩٠ - BRL ٥٧,٦٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Av. das Nações Unidas, 12995 - 10º andar.


دفاتر از BRL ٣١,٣٠ - BRL ٤٣,١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

10th Floor


دفاتر از BRL ٤١,٩٠ - BRL ٥٧,٦٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

51, Irma Gabriela Street


دفاتر از BRL ٧٨,٢٠ - BRL ٩٧,٨٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Edifício Antônio Alves Ferreira Guedes


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 4.509


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Paulista Financial District


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Sao Paulo, Millennium


دفاتر از BRL ٤١,٤٠ - BRL ٥٧,٠٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Edifício E-Tower


دفاتر از BRL ٤٩,١٠ - BRL ٦٧,٤٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

14th Floor, Cidade Jardim Corporate Center - Park Tower


دفاتر از BRL ٤٩,١٠ - BRL ٦٧,٤٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

JK Complex, Tower B


دفاتر از BRL ٥٤,١٠ - BRL ٧٤,٤٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Panamerica Park


دفاتر از BRL ٣١,٣٠ - BRL ٤٣,١٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

3rd Floor, Seculum Building


دفاتر از BRL ٤١,٩٠ - BRL ٥٧,٦٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Av. Cidade Jardim, 400 - 7º e 20º andares


دفاتر از BRL ٣٦,٧٠ - BRL ٥٠,٥٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Paulista Building


دفاتر از BRL ٥١,٠٠ - BRL ٧٠,٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Avenida Paulista 2.300, andar Pilotis


دفاتر از BRL ٣٦,٧٠ - BRL ٤٥,٩٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Capitao Antonio Rosa Street, 409


دفاتر از BRL ٥٦,٧٠ - BRL ٧٧,٩٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1485


دفاتر از BRL ٣٦,٧٠ - BRL ٥٠,٥٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

17th Floor, Eldorado Building


دفاتر از BRL ٥٦,٧٠ - BRL ٧٧,٩٠
دفاتر مجهز در Sao Bernardo do Campo

Dr. Marcos Penteado Ulhoa de Rodrigues Street, 939


دفاتر از BRL ٢٧,١٠ - BRL ٣٧,٢٠

با مراجعه به Sao Bernardo do Campoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+