مکان های فضای کاری در Vancouver

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Vancouver

777 Hornby Street


دفاتر از $١٩.٢٠ - $٢٦.٤٠
دفاتر مجهز در Vancouver

885 West Georgia Street


دفاتر از $٢٦.١٠ - $٣٥.٩٠
دفاتر مجهز در Vancouver

701 West Georgia Street


دفاتر از $١٩.٢٠ - $٢٦.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Vancouver

666 Burrard Street


دفاتر از $١٩.٢٠ - $٢٦.٤٠
دفاتر مجهز در Vancouver

939 Granville St


دفاتر از $٢٦.١٠ - $٣٥.٩٠
دفاتر مجهز در Vancouver

1021 West Hastings Street


دفاتر از $٢٦.١٠ - $٣٥.٩٠
دفاتر مجهز در Vancouver

1066 West Hastings Street


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Vancouver

1090 Homer Street


دفاتر از $١٩.٢٠ - $٢٦.٤٠
دفاتر مجهز در Vancouver

999 Canada Place


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Vancouver

151 West Hastings St


دفاتر از $٢١.٢٠ - $٢٩.١٠
دفاتر مجهز در Vancouver

1500 West Georgia


دفاتر از $١٦.٧٠ - $٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Vancouver

565 Great Northern Way


دفاتر از $٢٦.١٠ - $٣٢.٦٠
دفاتر مجهز در Vancouver

4170 Still Creek Drive


دفاتر از $١١.٨٠ - $١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Vancouver

2025 Willingdon Avenue


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Vancouver

4720 Kingsway


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Vancouver

5811 Cooney Road


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Vancouver

220 Brew Street


دفاتر از $١٩.٣٠ - $٢٦.٥٠
دفاتر مجهز در Vancouver

7404 King George Blvd.


دفاتر از $١٢.٧٠ - $١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Vancouver

15300 Croydon Drive


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Vancouver

8661 201st Street


دفاتر از $١٤.٨٠ - $٢٠.٣٠
دفاتر مجهز در Vancouver

22420 Dewdney Trunk Road


دفاتر از $٩.٩٠ - $١٣.٦٠

با مراجعه به Vancouverدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+