مکان های فضای کاری در Ottawa

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Ottawa

116 Albert Street


دفاتر از $١٢.٧٠ - $١٧.٤٠
دفاتر مجهز در Ottawa

1 Rideau Street


دفاتر از $١٤.٦٠ - $١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Ottawa

343 Preston Street


دفاتر از $١٨.٣٠ - $٢٥.٢٠

با مراجعه به Ottawaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+