مکان های فضای کاری در Santiago

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Santiago

Avenida Vitacura 2670, Piso 15


دفاتر از $ ٨.٤٧٠,٠٠ - $ ١١.٦٧٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

211 El Bosque Norte Ave.


دفاتر از $ ١٤.٢٧٠,٠٠ - $ ١٩.٦٤٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

Avenida Vitacura 2939 Piso10


دفاتر از $ ٥.٧٤٠,٠٠ - $ ٧.٨٧٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

23rd & 24th Floors Edificio Isidora 3000


دفاتر از $ ١١.٤٤٠,٠٠ - $ ١٥.٧٤٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

Avenida Apoquindo 3600


دفاتر از $ ٧.١٠٠,٠٠ - $ ٩.٧٤٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

Ave. El Golf 40


دفاتر از $ ٨.٤٧٠,٠٠ - $ ١١.٦٧٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

Alcántara 200, Piso 6


دفاتر از $ ٨.٤٧٠,٠٠ - $ ١١.٦٧٠,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Santiago

Ave. Apoquindo 4501


دفاتر از $ ٧.١٠٠,٠٠ - $ ٩.٧٤٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

Orinoco Street #90


دفاتر از $ ٨.٤٧٠,٠٠ - $ ١١.٦٧٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

Edificio Torre del Parque Arauco II


دفاتر از $ ٨.٤٧٠,٠٠ - $ ١١.٦٧٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

9th Floor, Las Artes Building


دفاتر از $ ٨.٤٧٠,٠٠ - $ ١١.٦٧٠,٠٠
دفاتر مجهز در Santiago

Ave. Presidente Riesco #5335


دفاتر از $ ٧.١٠٠,٠٠ - $ ٩.٧٤٠,٠٠

با مراجعه به Santiagoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+