مکان های فضای کاری در Guangzhou

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Guangzhou

14/F, Tower A, China International Centre


دفاتر از CNY٨٩.٠٠ - CNY١١١.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Guangzhou

21 F, Pearl River Tower


دفاتر از CNY٨٩.٠٠ - CNY١٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Guangzhou

13/F Teem Tower


دفاتر از CNY١٠٢.٠٠ - CNY١٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Guangzhou

27/F, Teem Tower


دفاتر از CNY٨٩.٠٠ - CNY١١١.٠٠
دفاتر مجهز در Guangzhou

23/F Tower A Center Plaza


دفاتر از CNY١٠٢.٠٠ - CNY١٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Guangzhou

12/F, Tower A, Phase 1


دفاتر از CNY١٠٢.٠٠ - CNY١٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Guangzhou

17/F, Kingold Century Centre


دفاتر از CNY١٠٢.٠٠ - CNY١٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Guangzhou

20/F, West Tower, Fortune Plaza


دفاتر از CNY٨٩.٠٠ - CNY١٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Guangzhou

8/F, The Place


دفاتر از CNY١٠٢.٠٠ - CNY١٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Guangzhou

17/F, Glory IFC


دفاتر از CNY٥٢.٠٠ - CNY٧١.٠٠
دفاتر مجهز در Guangzhou

15/F, Huahui Building


دفاتر از CNY٣٦.٠٠ - CNY٥٠.٠٠

با مراجعه به Guangzhouدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+