مکان های فضای کاری در Shanghai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

2/F, Central Plaza


دفاتر از CNY١٤١.٠٠ - CNY١٩٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

25 F, The Headquarters Building


دفاتر از CNY١٢٠.٠٠ - CNY١٦٥.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

51/F Raffles City


دفاتر از CNY١٤١.٠٠ - CNY١٩٤.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

11 F,Carlton Building


دفاتر از CNY١٢٠.٠٠ - CNY١٦٥.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

26/F, Hong Kong Plaza


دفاتر از CNY١٤١.٠٠ - CNY١٩٤.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

12/F Shui On Plaza


دفاتر از CNY١٤١.٠٠ - CNY١٩٤.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

16/F, Henderson 688


دفاتر از CNY١٤١.٠٠ - CNY١٧٦.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

3/F Silver Court Office Tower


دفاتر از CNY٩٦.٠٠ - CNY١٣١.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

18/F Shanghai Oriental Centre


دفاتر از CNY٩٦.٠٠ - CNY١٣١.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

15/F One Corporate Avenue


دفاتر از CNY١٦٦.٠٠ - CNY٢٢٨.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

2/F, Shanghai Base Fuxing


دفاتر از CNY١٢٠.٠٠ - CNY١٦٥.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

18/F Bund Centre


دفاتر از CNY١٢٠.٠٠ - CNY١٦٥.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

20/F, Henderson Metropolitan


دفاتر از CNY١٤١.٠٠ - CNY١٧٦.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

11/F, Garden Square


دفاتر از CNY١٦٦.٠٠ - CNY٢٢٨.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

15/F, Tower 2, Plaza 66


دفاتر از CNY١٦٦.٠٠ - CNY٢٢٨.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

7/F, One ICC, Shanghai ICC


دفاتر از CNY١٩٠.٠٠ - CNY٢٦٢.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

28/F, Huaihai Plaza


دفاتر از CNY١٢٠.٠٠ - CNY١٦٥.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

Shanghai Centre, West Office Tower


دفاتر از CNY١٦٦.٠٠ - CNY٢٢٨.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

22/F, Centro


دفاتر از CNY٩٧.٠٠ - CNY١٣٣.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

7/F, Oriental Financial Center


دفاتر از CNY٢٠٠.٠٠ - CNY٢٧٥.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

9/F, Eco City


دفاتر از CNY١٦٦.٠٠ - CNY٢٢٨.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

29/F, Shanghai Tower


دفاتر از CNY٢٣٠.٠٠ - CNY٣١٦.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

31/F Jin Mao Tower


دفاتر از CNY٢٠٠.٠٠ - CNY٢٧٥.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

6 F, The 21st Century Building


دفاتر از CNY١٢٩.٠٠ - CNY١٧٧.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

8/F, 1111 Changshou Road


دفاتر از CNY١٠٥.٠٠ - CNY١٤٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

6/F, Century Metropolis


دفاتر از CNY٢٠٠.٠٠ - CNY٢٧٥.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

16/F, Tower B, Baoland Plaza


دفاتر از CNY٩٧.٠٠ - CNY١٣٣.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

B1/F, Shanghai Champion Centre


دفاتر از CNY١٦٦.٠٠ - CNY٢٠٧.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

48/F, Building 2, Grand Gateway Tower


دفاتر از CNY١٦٦.٠٠ - CNY٢٢٨.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

12F,No.331 North Caoxi Rd.


دفاتر از CNY١١٣.٠٠ - CNY١٥٥.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

17/F. Building A. CCIG International Plaza


دفاتر از CNY١٤٦.٠٠ - CNY٢٠١.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

24/F, Cloud 9 International Plaza


دفاتر از CNY١١٣.٠٠ - CNY١٥٥.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

8/F, Longemont Yes Tower


دفاتر از CNY١٠٣.٠٠ - CNY١٢٩.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

11F, Tower B, Central Towers


دفاتر از CNY٩٧.٠٠ - CNY١٣٣.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

43/F, Maxdo Centre


دفاتر از CNY١١٣.٠٠ - CNY١٤١.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

2/F ShanghaiMart


دفاتر از CNY١٠٣.٠٠ - CNY١٢٩.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

9F, Tower 12, KIC III


دفاتر از CNY١٠٥.٠٠ - CNY١٤٤.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

1/F, Changxing Building Building 1


دفاتر از CNY٨٨.٠٠ - CNY١١٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shanghai

6/F, Office Tower C


دفاتر از CNY١٢٩.٠٠ - CNY١٧٧.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

5F,East Side, THE HUB Tower 3


دفاتر از CNY١٤٦.٠٠ - CNY١٨٢.٠٠
دفاتر مجهز در Shanghai

6/F, Zhenfeng Plaza


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Shanghaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+