مکان های فضای کاری در Bogota

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bogota

Building QBO Parque 93


دفاتر از COP ٤٥.٧٠٠,٠٠ - COP ٦٢.٨٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Bogota

17th Floor Tierra Firme Tower


دفاتر از COP ٤٥.٧٠٠,٠٠ - COP ٦٢.٨٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Bogota

Teleport Business Park


دفاتر از COP ٢٤.٥٠٠,٠٠ - COP ٣٣.٦٠٠,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bogota

Carrera 18 No.86A-14


دفاتر از COP ١٥.٢٠٠,٠٠ - COP ٢٠.٨٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Bogota

Calle 100 No.8A-55


دفاتر از COP ١٩.١٠٠,٠٠ - COP ٢٦.٢٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Bogota

Floors 4 and 5, Urban Plaza Building


دفاتر از COP ٤٥.٧٠٠,٠٠ - COP ٦٢.٨٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Bogota

Calle 100 No 7-33


دفاتر از COP ٢٤.٥٠٠,٠٠ - COP ٣٣.٦٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Bogota

Carrera 11 No. 79 - 80


دفاتر از COP ٦١.٦٠٠,٠٠ - COP ٨٤.٧٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Bogota

05th Floor Chile Avenue Tower A


دفاتر از COP ٣٤.٣٠٠,٠٠ - COP ٤٢.٨٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Bogota

13th Floor Avenida de Chile Torre B


دفاتر از COP ٣٤.٣٠٠,٠٠ - COP ٤٧.١٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Bogota

Street 26, #102-20 Suite 301


دفاتر از COP ٣٤.٣٠٠,٠٠ - COP ٤٧.١٠٠,٠٠

با مراجعه به Bogotaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+