مکان های فضای کاری در Hellerup

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Hellerup

Regus Business Centre Strandvejen


دفاتر از DKK ١٢٠,٠٠ - DKK ١٣٢,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Tuborg Boulevard 12


دفاتر از DKK ١٠١,٠٠ - DKK ١٣٩,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Business Centre Nord


دفاتر از DKK ٦٣,٠٠ - DKK ٨٦,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Automatikvej 1


دفاتر از DKK ٥٥,٠٠ - DKK ٦٠,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Frederiksborggade 15, 2th and 3rd floor


دفاتر از DKK ٧٠,٠٠ - DKK ٩٦,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Business Centre Lyngby Hovedgade


دفاتر از DKK ١٢٠,٠٠ - DKK ١٣٢,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Larsbjornsstraede 3


دفاتر از DKK ٧٠,٠٠ - DKK ٩٦,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Havnegade 39


دفاتر از DKK ١٢٠,٠٠ - DKK ١٣٢,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Business Centre Raadhuspladsen


دفاتر از DKK ٨٧,٠٠ - DKK ١١٩,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Gammel Kongevej 1


دفاتر از DKK ٧٠,٠٠ - DKK ٩٦,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Langebrogade 5


دفاتر از DKK ٦٣,٠٠ - DKK ٨٦,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Ny Carlsberg Vej 80


دفاتر از DKK ٩٢,٠٠ - DKK ١٢٦,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Lautruphøj 1-3


دفاتر از DKK ٦٣,٠٠ - DKK ٨٦,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Business Centre Winghouse


دفاتر از DKK ١٠٨,٠٠ - DKK ١١٩,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor


دفاتر از DKK ٧٠,٠٠ - DKK ٩٦,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hellerup

Regus Express Arrivals Lounge


دفاتر از DKK ٨٧,٠٠ - DKK ١١٩,٠٠
دفاتر مجهز در Hellerup

Herstedoestervej 27-29, unit A


دفاتر از DKK ٤٤,٠٠ - DKK ٦٠,٠٠

با مراجعه به Hellerupدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+