مکان های فضای کاری در Cairo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Cairo

Cornich El Nile, Ramelt Beaulac


دفاتر از $ ٩.٨٠ - $ ١٣.٥٠
دفاتر مجهز در Cairo

Olympic Building, 5th floor


دفاتر از $ ٦.١٠ - $ ٧.٦٠
دفاتر مجهز در Cairo

Road 18, Sarayat El Maadi


دفاتر از $ ٧.٢٠ - $ ٩.٨٠
دفاتر مجهز در Cairo

22, Kamal El-Din Hussein St


دفاتر از $ ٧.٢٠ - $ ٩.٨٠
دفاتر مجهز در Cairo

Raya Offices (land No. 133)


دفاتر از $ ٨.٢٠ - $ ١١.٢٠
دفاتر مجهز در Cairo

47 Office Building


دفاتر از $ ٨.٢٠ - $ ١١.٢٠
دفاتر مجهز در Cairo

1st Floor, Red-Con Building


دفاتر از $ ٩.٨٠ - $ ١٣.٥٠
دفاتر مجهز در Cairo

Raya View in Smart Village


دفاتر از $ ٦.١٠ - $ ٨.٣٠
دفاتر مجهز در Cairo

3rd & 4th Floors, Green Tower


دفاتر از $ ٨.٢٠ - $ ١١.٢٠
دفاتر مجهز در Cairo

Plot 31 El Sheikh Zayed


دفاتر از $ ٧.٢٠ - $ ٩.٨٠

با مراجعه به Cairoدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+