مکان های فضای کاری در Helsinki

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Helsinki

Mannerheiminaukio 1


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٦٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Helsinki

Luna House


دفاتر از ١٢,٧٠ € - ١٧,٤٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

6th Floor


دفاتر از ٨,٩٠ € - ٩,٨٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

7th Floor


دفاتر از ٨,٩٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

Bulevardi 21


دفاتر از ١١,٤٠ € - ١٥,٧٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

3rd Floor


دفاتر از ٦,٧٠ € - ٧,٣٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

Itämerenkatu 5


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٢,٣٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

5th Floor


دفاتر از ٧,١٠ € - ٩,٨٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

Kyllikinportti 2


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٢,٣٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

5th floor


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٢,٣٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

4th floor


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٨٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

Keilaranta 1


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٨٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

Aalto University Campus


دفاتر از ٤,٤٠ € - ٥,٥٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

3rd Floor


دفاتر از ٥,٥٠ € - ٦,١٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

4th Floor


دفاتر از ٥,٥٠ € - ٦,١٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

6th floor


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٨٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

Itäkatu 1-5


دفاتر از ٧,١٠ € - ٩,٨٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

1st Floor


دفاتر از ٥,٢٠ € - ٧,٢٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Helsinki

Puolikkotie 8


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٨٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

3rd Floor


دفاتر از ٥,٢٠ € - ٧,٢٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

3rd floor


دفاتر از ٦,١٠ € - ٦,٧٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

Regus Vantaa Kehämylly


دفاتر از ٦,٥٠ € - ٩,٠٠ €
دفاتر مجهز در Helsinki

Karhumäentie 3


دفاتر از ٩,٦٠ € - ١٣,٣٠ €

با مراجعه به Helsinkiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+