مکان های فضای کاری در Courbevoie

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Courbevoie

Le Véronèse


دفاتر از ١٠,١٠ € - ١٣,٩٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

Tour CB21


دفاتر از ١٦,١٠ € - ٢٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

4th and 5th floor


دفاتر از ١٠,١٠ € - ١٣,٩٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

4 Place de la Défense


دفاتر از ١١,٠٠ € - ١٥,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

5 place de la Pyramide


دفاتر از ١٣,١٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

9/11, allée de l'Arche


دفاتر از ١٣,١٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

171 bis, avenue Charles de Gaulle


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

191-195 avenue Charles de Gaulle


دفاتر از ١٦,٤٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

6th Floor


دفاتر از ١٣,١٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

La Grande Arche, Paroi Nord


دفاتر از ١٢,٤٠ € - ١٧,٠٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

Le Belvédère


دفاتر از ٢٢,١٠ € - ٢٤,٣٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

65 rue des trois fontanot


دفاتر از ١٢,٤٠ € - ١٧,٠٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

6 Rue Duret


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ١٩,٨٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

54/56 avenue Hoche


دفاتر از ٢٧,٠٠ € - ٣٧,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

115 rue Cardinet


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٦٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

23, rue Balzac


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٧,٨٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

28 rue de l'Amiral Hamelin


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

27/29 rue Bassano


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

112 avenue Kléber


دفاتر از ١٧,٨٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

54 rue de Londres


دفاتر از ١٩,٨٠ € - ٢٧,٢٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

57 rue d'Amsterdam


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

27/29 Rue Raffet


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٦٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Courbevoie

72 rue du Faubourg


دفاتر از ١٩,٧٠ € - ٢٧,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

75 Boulevard Haussmann


دفاتر از ١٩,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

68 rue du Faubourg St. Honoré


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

19 boulevard Malesherbes


دفاتر از ١٩,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

18 rue Pasquier


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٧,٨٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

26-28 rue de Londres


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

4th Floor


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٦٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

7 rue de la Paix


دفاتر از ١٩,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

7 rue Meyerbeer


دفاتر از ٢٨,٨٠ € - ٣١,٦٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

10 Place Vendôme


دفاتر از ١٩,٧٠ € - ٢٧,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

103 Rue De Grenelle


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

27 avenue de l'Opéra


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

9, rue du Quatre Septembre


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٦٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

104 avenue Albert 1er


دفاتر از ١٢,٤٠ € - ١٧,٠٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

90-92 Route de la Reine


دفاتر از ١٦,١٠ € - ٢٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

17-21 rue Saint Fiacre


دفاتر از ٢١,٠٠ € - ٢٨,٩٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

124 rue Réaumur


دفاتر از ٢٤,٠٠ € - ٣٣,٠٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

1 Boulevard Victor


دفاتر از ١٦,٣٠ € - ٢٢,٤٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Courbevoie

40 rue du Louvre


دفاتر از ٢٣,٢٠ € - ٣١,٨٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

SNCF Station


دفاتر از ١٧,٥٠ € - ٢٤,٠٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

140 bis, rue de Rennes


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

13 rue Camille Desmoulins


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٥,٩٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

88 ter avenue Général Leclerc


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

33 avenue du Maine


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

Zac du Cornillon Nord


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

3B Rue Taylor


دفاتر از ١٥,٠٠ € - ١٨,٨٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

126 avenue du General Leclerc


دفاتر از ١٦,١٠ € - ٢٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

6-8 rue du 4 septembre


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٤,٤٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

6 rue Auguste Comte


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

11 rue de Cambrai


دفاتر از ١٢,٥٠ € - ١٧,١٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Courbevoie

37-39 Avenue Ledru Rollin


دفاتر از ١٧,٥٠ € - ٢٤,٠٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

17 rue de la Vanne


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

Les Diamants - Building B


دفاتر از ١١,٨٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

Les Mercuriales- Tour Levant


دفاتر از ١٠,٤٠ € - ١٤,٢٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

13 avenue Morane Saulnier


دفاتر از ٦,٧٠ € - ٩,٢٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

7, rue Le Bouvier


دفاتر از ٨,٥٠ € - ١١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

Building A


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

Immeuble Panama


دفاتر از ٦,٧٠ € - ٩,٢٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

5 avenue Carnot


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

Orlytech zone, Building 516


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,١٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

1 Rue Georges Stephenson


دفاتر از ٩,٨٠ € - ١٣,٥٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

18 Place Des Nympheas


دفاتر از ٨,٥٠ € - ١١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

4-6 rue des Chauffours


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Courbevoie

Le Dôme


دفاتر از ١٠,٤٠ € - ١٤,٢٠ €

با مراجعه به Courbevoieدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+