مکان های فضای کاری در Lille

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Lille

101 Rue de l'Hopital Militaire


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Lille

Place de la gare


دفاتر از ١٢,٧٠ € - ١٧,٥٠ €
دفاتر مجهز در Lille

3 Boulevard de Belfort


دفاتر از ٨,٣٠ € - ١١,٤٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Lille

Immeuble le Leeds -253


دفاتر از ١٠,٣٠ € - ١٤,١٠ €
دفاتر مجهز در Lille

Le Neo 2 - batiment A


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Lille

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Lille

Dumolinlaan 1


دفاتر از € ٨,٧٠ - € ١١,٩٠
دفاتر مجهز در Lille

Ter Waarde 50


دفاتر از € ٦,٦٠ - € ٩,٠٠

با مراجعه به Lilleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+