مکان های فضای کاری در Pantin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Pantin

Les Diamants - Building B


دفاتر از ١١,٨٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

11 rue de Cambrai


دفاتر از ١٢,٥٠ € - ١٧,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

Les Mercuriales- Tour Levant


دفاتر از ١٠,٤٠ € - ١٤,٢٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

SNCF Station


دفاتر از ١٧,٥٠ € - ٢٤,٠٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

3B Rue Taylor


دفاتر از ١٥,٠٠ € - ١٨,٨٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

Zac du Cornillon Nord


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

17-21 rue Saint Fiacre


دفاتر از ٢١,٠٠ € - ٢٨,٩٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

124 rue Réaumur


دفاتر از ٢٤,٠٠ € - ٣٣,٠٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

37-39 Avenue Ledru Rollin


دفاتر از ١٧,٥٠ € - ٢٤,٠٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

9, rue du Quatre Septembre


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٦٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Pantin

40 rue du Louvre


دفاتر از ٢٣,٢٠ € - ٣١,٨٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

7 rue Meyerbeer


دفاتر از ٢٨,٨٠ € - ٣١,٦٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

57 rue d'Amsterdam


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

26-28 rue de Londres


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

27 avenue de l'Opéra


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

54 rue de Londres


دفاتر از ١٩,٨٠ € - ٢٧,٢٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

7 rue de la Paix


دفاتر از ١٩,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

10 Place Vendôme


دفاتر از ١٩,٧٠ € - ٢٧,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

18 rue Pasquier


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٧,٨٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

75 Boulevard Haussmann


دفاتر از ١٩,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Pantin

19 boulevard Malesherbes


دفاتر از ١٩,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

68 rue du Faubourg St. Honoré


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Pantin

72 rue du Faubourg


دفاتر از ١٩,٧٠ € - ٢٧,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

115 rue Cardinet


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٦٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

Building A


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

104 avenue de France


دفاتر از ١٦,٣٠ € - ٢٢,٤٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

103 Rue De Grenelle


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

23, rue Balzac


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٧,٨٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

140 bis, rue de Rennes


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

4th Floor


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٦٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

54/56 avenue Hoche


دفاتر از ٢٧,٠٠ € - ٣٧,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

27/29 rue Bassano


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

33 avenue du Maine


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

28 rue de l'Amiral Hamelin


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ٢١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

6th Floor


دفاتر از ١٣,١٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

6 Rue Duret


دفاتر از ١٥,٨٠ € - ١٩,٨٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

112 avenue Kléber


دفاتر از ١٧,٨٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

17 rue de la Vanne


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

Le Véronèse


دفاتر از ١٠,١٠ € - ١٣,٩٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

171 bis, avenue Charles de Gaulle


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

191-195 avenue Charles de Gaulle


دفاتر از ١٦,٤٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

6 rue Auguste Comte


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

18 Place Des Nympheas


دفاتر از ٨,٥٠ € - ١١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

27/29 Rue Raffet


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٦٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

1 Boulevard Victor


دفاتر از ١٦,٣٠ € - ٢٢,٤٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

6-8 rue du 4 septembre


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٤,٤٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

Tour CB21


دفاتر از ١٦,١٠ € - ٢٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

5 place de la Pyramide


دفاتر از ١٣,١٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

4 Place de la Défense


دفاتر از ١١,٠٠ € - ١٥,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

4th and 5th floor


دفاتر از ١٠,١٠ € - ١٣,٩٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

9/11, allée de l'Arche


دفاتر از ١٣,١٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

La Grande Arche, Paroi Nord


دفاتر از ١٢,٤٠ € - ١٧,٠٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

13 rue Camille Desmoulins


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٥,٩٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

Le Belvédère


دفاتر از ٢٢,١٠ € - ٢٤,٣٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

65 rue des trois fontanot


دفاتر از ١٢,٤٠ € - ١٧,٠٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

90-92 Route de la Reine


دفاتر از ١٦,١٠ € - ٢٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

88 ter avenue Général Leclerc


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

7, rue Le Bouvier


دفاتر از ٨,٥٠ € - ١١,٧٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

126 avenue du General Leclerc


دفاتر از ١٦,١٠ € - ٢٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

Le Dôme


دفاتر از ١٠,٤٠ € - ١٤,٢٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

Immeuble Panama


دفاتر از ٦,٧٠ € - ٩,٢٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

Orlytech zone, Building 516


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

104 avenue Albert 1er


دفاتر از ١٢,٤٠ € - ١٧,٠٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

13 avenue Morane Saulnier


دفاتر از ٦,٧٠ € - ٩,٢٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

5 avenue Carnot


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,١٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

14 Avenue de l'Europe


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

1 avenue de L'Europe


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١١,٨٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

1 Rue Georges Stephenson


دفاتر از ٩,٨٠ € - ١٣,٥٠ €
دفاتر مجهز در Pantin

4-6 rue des Chauffours


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١٢,٩٠ €

با مراجعه به Pantinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+