مکان های فضای کاری در Berlin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Berlin

4th Floor


دفاتر از ١٢,١٠ € - ١٦,٧٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

Jaegerstraße 54


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Berlin

2nd floor


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

4th Floor


دفاتر از ١٥,٤٠ € - ٢١,١٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

Friedrichstraße 191


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٦٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

First Floor


دفاتر از ١٢,١٠ € - ١٦,٧٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

5th floor


دفاتر از ١٣,١٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

6th + 7th floor


دفاتر از ١٥,٤٠ € - ٢١,١٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

8th Floor


دفاتر از ١٥,٢٠ € - ١٦,٧٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

Regus Berlin At the Chancellor Office


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

Karl-Marx-Straße 97-99


دفاتر از ١٢,١٠ € - ١٦,٧٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Berlin

7th Floor


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٦٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

Third Floor


دفاتر از ١٢,١٠ € - ١٦,٧٠ €
دفاتر مجهز در Berlin

House A, 1st floor


دفاتر از ٨,٨٠ € - ٩,٧٠ €

با مراجعه به Berlinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+