مکان های فضای کاری در Bonn

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bonn

1st floor


دفاتر از ٥,١٠ € - ٧,٠٠ €
دفاتر مجهز در Bonn

Friedrich-Ebert-Allee 13


دفاتر از € ١٢,٠٠ - € ١٣,٠٠
دفاتر مجهز در Bonn

4th and 5th Floor


دفاتر از ١١,٠٠ € - ١٥,٠٠ €
دفاتر مجهز در Bonn

Kranhaus 1


دفاتر از ١٠,٢٠ € - ١٤,٠٠ €
دفاتر مجهز در Bonn

Fourth Floor


دفاتر از ٨,٨٠ € - ١٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Bonn

6th Floor


دفاتر از ٨,٨٠ € - ١٢,١٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bonn

Neumarkt Galerie


دفاتر از ٨,٨٠ € - ١٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Bonn

2nd, 4th floor


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Bonn

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٠,١٠ €
دفاتر مجهز در Bonn

10th and 22nd Floor


دفاتر از ١٤,٠٠ € - ١٥,٠٠ €

با مراجعه به Bonnدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+