مکان های فضای کاری در Cologne

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Cologne

Fourth Floor


دفاتر از ٨,٨٠ € - ١٢,١٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Cologne

Neumarkt Galerie


دفاتر از ٨,٨٠ € - ١٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Cologne

2nd, 4th floor


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Cologne

Kranhaus 1


دفاتر از ١٠,٢٠ € - ١٤,٠٠ €
دفاتر مجهز در Cologne

4th and 5th Floor


دفاتر از ١١,٠٠ € - ١٥,٠٠ €
دفاتر مجهز در Cologne

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٠,١٠ €
دفاتر مجهز در Cologne

10th and 22nd Floor


دفاتر از ١٤,٠٠ € - ١٥,٠٠ €
دفاتر مجهز در Cologne

6th Floor


دفاتر از ٨,٨٠ € - ١٢,١٠ €
دفاتر مجهز در Cologne

1st floor


دفاتر از ٥,٦٠ € - ٧,٨٠ €
دفاتر مجهز در Cologne

Friedrich-Ebert-Allee 13


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٢,٨٠ €

با مراجعه به Cologneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+