مکان های فضای کاری در Eschborn

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Eschborn

1st and 2nd floor


دفاتر از ٦,٠٠ € - ٩,٠٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

25th floor


دفاتر از ١٣,٢٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

20th Floor


دفاتر از ١٣,٤٠ € - ١٤,٧٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

Friedrich-Ebert-Anlage 36


دفاتر از ٨,٦٠ € - ٩,٥٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

Tower 185


دفاتر از ١٦,٥٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

Mainzer Landstrasse 49


دفاتر از ٩,٤٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

Mainzer Landstrasse 41


دفاتر از ١٣,٤٠ € - ١٤,٧٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

16th and 24th Floor


دفاتر از ١٣,٢٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

Ground Floor to 4th Floor


دفاتر از ١١,٧٠ € - ١٢,٩٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Eschborn

1st floor


دفاتر از ١٠,٧٠ € - ١٤,٧٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

Ground Floor


دفاتر از ١١,٧٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

2nd Floor


دفاتر از ١١,٧٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

10th + 11th Floor


دفاتر از ١٦,٥٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

THE SQUAIRE 12


دفاتر از ١٣,٢٠ € - ١٨,١٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

THE SQUAIRE 12


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Eschborn

Hanauer Landstr. 126 - 128


دفاتر از ١١,٧٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

Hanauer Landstrasse 291 B


دفاتر از ١١,٧٠ € - ١٢,٩٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

Dornhofstrasse 34


دفاتر از ٦,٩٠ € - ٩,٥٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

GF, 1st, 2nd floor


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Eschborn

2nd floor


دفاتر از ٧,٩٠ € - ٨,٧٠ €
دفاتر مجهز در Eschborn

Ground floor + 2nd floor


دفاتر از ٨,١٠ € - ١١,١٠ €

با مراجعه به Eschbornدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+