مکان های فضای کاری در Essen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Essen

5th floor


دفاتر از ٧,٢٠ € - ٧,٩٠ €
دفاتر مجهز در Essen

2nd and 3rd Floor


دفاتر از ٨,٠٠ €
دفاتر مجهز در Essen

GF, 1st floor


دفاتر از ٨,٠٠ € - ٨,٨٠ €
دفاتر مجهز در Essen

6th and 7th floor


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Essen

Kaiserswerther Str. 115


دفاتر از ٩,٥٠ € - ١٠,٤٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Essen

3rd Floor


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Essen

3rd floor


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٧٠ €
دفاتر مجهز در Essen

5th floor


دفاتر از ١٢,٧٠ € - ١٧,٥٠ €
دفاتر مجهز در Essen

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٧٠ €
دفاتر مجهز در Essen

4th and 5th floor


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Essen

4th + 5th floor


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٧٠ €
دفاتر مجهز در Essen

1st Floor


دفاتر از ١٢,٧٠ € - ١٧,٥٠ €
دفاتر مجهز در Essen

Koenigsallee 106


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Essen

Prinzenpark 3. und 5


دفاتر از ٩,٥٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Essen

17th floor


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Essen

Neuer Zollhof 3


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٧٠ €
دفاتر مجهز در Essen

12th and 13th Floor


دفاتر از ٦,٠٠ € - ٧,٠٠ €
دفاتر مجهز در Essen

Speditionstrasse 21


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٦,٠٠ €

با مراجعه به Essenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+