مکان های فضای کاری در Hamburg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Hamburg

4th Floor


دفاتر از ٩,٠٠ € - ١٢,٤٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hamburg

Neuer Wall 63


دفاتر از ٧,٢٠ € - ٩,٩٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

4th Floor


دفاتر از ١٣,٢٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

Stadthausbruecke 1-3


دفاتر از ٦,٥٠ € - ٨,٩٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

Willy-Brandt-Straße 23-25


دفاتر از ١١,٣٠ € - ١٢,٤٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

Chilehaus A


دفاتر از ٦,٥٠ € - ٨,٩٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

Kurze Mühren 1


دفاتر از ٩,٠٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

Valentinskamp 24


دفاتر از ٩,٠٠ € - ٩,٩٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

Gorch-Fock-Wall 1a


دفاتر از ١٢,٩٠ € - ١٧,٧٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

Am Kaiserkai 1


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

6th Floor


دفاتر از ٦,٥٠ € - ٨,٩٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

15th and 16th floor


دفاتر از ١١,٣٠ € - ١٢,٤٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

GF, 2nd, 3rd, 4th floor


دفاتر از ٧,٢٠ € - ٩,٩٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

2nd floor


دفاتر از ٧,٢٠ € - ٩,٩٠ €
دفاتر مجهز در Hamburg

3rd, 4th, 5th floor


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Hamburgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+