مکان های فضای کاری در Moenchengladbach

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

3rd and 4th floor


دفاتر از ٤,٠٠ € - ٥,٤٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

Prinzenpark 3. und 5


دفاتر از ٩,٥٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

Speditionstrasse 21


دفاتر از ١١,٦٠ € - ١٦,٠٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

Neuer Zollhof 3


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٧٠ €
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

17th floor


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١٤,٥٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٧٠ €
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

Koenigsallee 106


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

1st Floor


دفاتر از ١٢,٧٠ € - ١٧,٥٠ €
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

4th + 5th floor


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٧٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

4th and 5th floor


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

5th floor


دفاتر از ١٢,٧٠ € - ١٧,٥٠ €
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

3rd floor


دفاتر از ٩,٢٠ € - ١٢,٧٠ €
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

3rd Floor


دفاتر از ١٠,٥٠ € - ١٤,٥٠ €
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

Kaiserswerther Str. 115


دفاتر از ٩,٥٠ € - ١٠,٤٠ €
دفاتر مجهز در Moenchengladbach

6th and 7th floor


دفاتر از ٧,٦٠ € - ١٠,٤٠ €

با مراجعه به Moenchengladbachدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+