مکان های فضای کاری در Nuremberg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Nuremberg

3rd Floor, ZeltnerEck building


دفاتر از ٨,٣٠ € - ١١,٤٠ €
دفاتر مجهز در Nuremberg

2nd, 3rd & 5th floor


دفاتر از ٥,٨٠ € - ٦,٣٠ €
دفاتر مجهز در Nuremberg

3rd + 4th floor


دفاتر از ٧,١٠ € - ٧,٨٠ €
دفاتر مجهز در Nuremberg

2nd floor


دفاتر از ٥,١٠ € - ٧,١٠ €

با مراجعه به Nurembergدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+