مکان های فضای کاری در Reykjavik

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reykjavik

Kalkofnsvegur 2


دفاتر از ١.٨٠٠ ISK - ٢.٤٨٠ ISK
دفاتر مجهز در Reykjavik

Katrinartun 2 - Hofdatorgi


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Reykjavik

Armula 4 & 6


دفاتر از ١.٠٦٠ ISK - ١.٣٣٠ ISK
دفاتر مجهز در Reykjavik

Skutuvogur 3


دفاتر از ١.٠٦٠ ISK - ١.٣٣٠ ISK
دفاتر مجهز در Reykjavik

Urdarhvarf 8


دفاتر از ١.٩٨٠ ISK - ٢.٤٨٠ ISK

با مراجعه به Reykjavikدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+