مکان های فضای کاری در Chennai

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Chennai

Samson Towers


دفاتر از INR ٥٣٧.٠٠ - INR ٦٧٠.٠٠
دفاتر مجهز در Chennai

Express Infrastructure Private Limited


دفاتر از INR ٥٧٠.٠٠ - INR ٧٨٧.٠٠
دفاتر مجهز در Chennai

KRM Plaza, South Tower


دفاتر از INR ٤٦٧.٠٠ - INR ٥٨٤.٠٠
دفاتر مجهز در Chennai

Level 6


دفاتر از INR ٦٣٠.٠٠ - INR ٨٦٧.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Chennai

‘Amara Sri”, situated at Old No.313


دفاتر از INR ٥٣٧.٠٠ - INR ٧٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Chennai

3rd Floor, Shyamala Tower


دفاتر از INR ٥٣٧.٠٠ - INR ٧٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Chennai

2nd floor, ALTIUS


دفاتر از INR ٧١٠.٠٠ - INR ٩٨٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Chennai

Olympia Platina, 9th Floor


دفاتر از INR ٦٣٠.٠٠ - INR ٨٦٧.٠٠
دفاتر مجهز در Chennai

RMZ Milenia Business Park


دفاتر از INR ٥٣٧.٠٠ - INR ٦٧٠.٠٠
دفاتر مجهز در Chennai

Prince Infocity II, Unit No. 1, 1st Floor


دفاتر از INR ٤٦٧.٠٠ - INR ٥٨٤.٠٠

با مراجعه به Chennaiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+