مکان های فضای کاری در Gurugram

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Gurugram

10th floor


دفاتر از INR ٤٩٧.٠٠ - INR ٦٨٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gurugram

Level 9, Spaze i-Tech Park


دفاتر از INR ٤٩٧.٠٠ - INR ٦٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

Levels 5 and 6


دفاتر از INR ٧٧٠.٠٠ - INR ١,٠٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

Level 5, Srei Signature


دفاتر از INR ٤٩٧.٠٠ - INR ٦٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

Corporate greens


دفاتر از INR ٤٩٧.٠٠ - INR ٦٨٤.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

Level 12, Tower C


دفاتر از INR ٧٧٠.٠٠ - INR ١,٠٦٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gurugram

19th Floor, Tower-C


دفاتر از INR ٦٨٧.٠٠ - INR ٨٦٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gurugram

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


دفاتر از INR ٤٩٧.٠٠ - INR ٦٨٤.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

15th Floor, Tower-9A


دفاتر از INR ٨٢٧.٠٠ - INR ١,١٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

15th Floor, Tower-9A


دفاتر از INR ٧٧٠.٠٠ - INR ٩٦٤.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

5th floor


دفاتر از INR ١,١٦٤.٠٠ - INR ١,٦٠٠.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

Level 3 Vasant Square Mall


دفاتر از INR ٩٧٠.٠٠ - INR ١,٢١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

1st Floor


دفاتر از INR ١,٥٤٤.٠٠ - INR ٢,١٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

4th Floor Rectangle No.1


دفاتر از INR ٩٧٠.٠٠ - INR ١,٣٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

M 4 (1st Floor)


دفاتر از INR ٩٧٠.٠٠ - INR ١,٣٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

5th floor Punj Essen House


دفاتر از INR ٦٠٧.٠٠ - INR ٨٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

Level S-2


دفاتر از INR ١,١٦٤.٠٠ - INR ١,٦٠٠.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

15th Floor


دفاتر از INR ١,١٦٤.٠٠ - INR ١,٦٠٠.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

Red Fort Capital Parsvnath Towers


دفاتر از INR ١,٥٤٤.٠٠ - INR ٢,١٢٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gurugram

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Gurugram

2/F, Elegance


دفاتر از INR ٦٠٧.٠٠ - INR ٨٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

2nd Floor KLJ Tower North


دفاتر از INR ٦٠٧.٠٠ - INR ٨٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

5th Floor


دفاتر از INR ٦٦٧.٠٠ - INR ٩١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Gurugram

WTT

16th Floor, World Trade Tower


دفاتر از INR ٦٦٧.٠٠ - INR ٩١٧.٠٠

با مراجعه به Gurugramدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+