مکان های فضای کاری در Noida

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Noida

Tapasya Corp Heights


دفاتر از INR ٤٤٠.٠٠ - INR ٥٥٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Noida

Assotech Business Cresterra


دفاتر از INR ٤٤٠.٠٠ - INR ٦٠٧.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Noida

Logix City Centre, 7th Floor


دفاتر از INR ٥٠٠.٠٠ - INR ٦٩٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Noida

5th Floor


دفاتر از INR ٦٦٧.٠٠ - INR ٩١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

WTT

16th Floor, World Trade Tower


دفاتر از INR ٦٦٧.٠٠ - INR ٩١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

5th Floor, Tower C


دفاتر از INR ٥٠٠.٠٠ - INR ٦٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

2/F, Elegance


دفاتر از INR ٦٠٧.٠٠ - INR ٨٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

15th Floor


دفاتر از INR ١,٢٩٧.٠٠ - INR ١,٧٨٤.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

5th floor Punj Essen House


دفاتر از INR ٦٠٧.٠٠ - INR ٨٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

Level S-2


دفاتر از INR ١,٢٩٧.٠٠ - INR ١,٧٨٤.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

M 4 (1st Floor)


دفاتر از INR ٩٧٠.٠٠ - INR ١,٣٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

4th Floor Rectangle No.1


دفاتر از INR ٩٧٠.٠٠ - INR ١,٣٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

1st Floor


دفاتر از INR ١,٢٩٧.٠٠ - INR ١,٧٨٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Noida

8th Floor Manhatten


دفاتر از INR ٤٤٠.٠٠ - INR ٥٥٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Noida

RCube Suite Nos O-06 & 07, lower ground floor level


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Noida

Red Fort Capital Parsvnath Towers


دفاتر از INR ١,٩٢٧.٠٠ - INR ٢,٦٥٠.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

Level 3 Vasant Square Mall


دفاتر از INR ٩٧٠.٠٠ - INR ١,٢١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

5th floor


دفاتر از INR ٩٧٠.٠٠ - INR ١,٣٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

2nd Floor KLJ Tower North


دفاتر از INR ٦٠٧.٠٠ - INR ٨٣٧.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Noida

15th Floor, Tower-9A


دفاتر از INR ٨٢٧.٠٠ - INR ١,١٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

15th Floor, Tower-9A


دفاتر از INR ٧٧٠.٠٠ - INR ٩٦٤.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

19th Floor, Tower-C


دفاتر از INR ٦٨٧.٠٠ - INR ٨٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

Level 12, Tower C


دفاتر از INR ٧٧٠.٠٠ - INR ١,٠٦٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Noida

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


دفاتر از INR ٤٩٧.٠٠ - INR ٦٨٤.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

Levels 5 and 6


دفاتر از INR ٧٧٠.٠٠ - INR ١,٠٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Noida

Level 5, Srei Signature


دفاتر از INR ٤٩٧.٠٠ - INR ٦٢٤.٠٠

با مراجعه به Noidaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+