مکان های فضای کاری در Pune

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Pune

Level 2, Connaught Place


دفاتر از INR ٤٢٧.٠٠ - INR ٥٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

Platinum Towers, Level 8


دفاتر از INR ٦٧٤.٠٠ - INR ٨٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

Kumar Business Centre


دفاتر از INR ٦٧٤.٠٠ - INR ٩٢٧.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

Sky One


دفاتر از INR ٦٧٤.٠٠ - INR ٨٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

3rd Floor, B1 Commerzone


دفاتر از INR ٤٢٧.٠٠ - INR ٥٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

Regus Magarpatta


دفاتر از INR ٥٦٤.٠٠ - INR ٧٠٤.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

6th Floor Pentagon P-2


دفاتر از INR ٤٢٧.٠٠ - INR ٥٩٠.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

Sky Vista, Ground Floor


دفاتر از INR ٦٧٤.٠٠ - INR ٨٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

Prabhavee Tech Park


دفاتر از INR ٤٢٧.٠٠ - INR ٥٣٧.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

WTC

World Trade Centre, Unit No. 801


دفاتر از INR ٧٥٠.٠٠ - INR ٩٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Pune

Tech Centre, 5th floor, Plot No. 30


دفاتر از INR ٤٢٧.٠٠ - INR ٥٩٠.٠٠

با مراجعه به Puneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+