مکان های فضای کاری در Serpong

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Serpong

Scientia Business Park


دفاتر از IDR٨٧.٠٠٠ - IDR١١٩.٠٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Serpong

Beltway Office Park


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Serpong

The Vida 7th floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Serpong

Equity Tower, 49th Floor


دفاتر از IDR١٨٢.٠٠٠ - IDR٢٢٧.٠٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Serpong

40th.Floor, Capital Place


دفاتر از IDR١٤٦.٠٠٠ - IDR٢٠١.٠٠٠
دفاتر مجهز در Serpong

30/F Menara Standard Chartered


دفاتر از IDR١٤٦.٠٠٠ - IDR٢٠١.٠٠٠
دفاتر مجهز در Serpong

Tempo Scan Tower 32nd floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Serpong

WTC5 3A floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Serpong

30/F Menara Kadin


دفاتر از IDR٨٧.٠٠٠ - IDR١١٩.٠٠٠
دفاتر مجهز در Serpong

DBS Bank Tower 28th floor


دفاتر از IDR١٤٦.٠٠٠ - IDR٢٠١.٠٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Serpong

Menara Palma, 12th Floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Serpong

H Tower 18th floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
دفاتر مجهز در Serpong

Prudential Center 22nd floor


دفاتر از IDR١١٣.٠٠٠ - IDR١٥٥.٠٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Serpong

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


دفاتر از IDR١٤٦.٠٠٠ - IDR٢٠١.٠٠٠
دفاتر مجهز در Serpong

Spaces WTC3, 20th.Floor


دفاتر از IDR٢١٣.٠٠٠ - IDR٢٩٣.٠٠٠

با مراجعه به Serpongدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+