مکان های فضای کاری در Dublin

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dublin

Ormond Building


دفاتر از €١٥.٥٠ - €٢١.٣٠
دفاتر مجهز در Dublin

Upper Pembroke Street 28-32


دفاتر از €١٢.٣٠ - €١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Dublin

77 Sir John Rogerson's Quay


دفاتر از €١٥.٥٠ - €١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Dublin

Regus House


دفاتر از €١٤.٠٠ - €١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Dublin

Alexandra House


دفاتر از €١٥.٥٠ - €٢١.٣٠
دفاتر مجهز در Dublin

Block B


دفاتر از €١٢.٣٠ - €١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Dublin

Level 1, The Chase


دفاتر از €١٧.١٠ - €٢٣.٥٠
دفاتر مجهز در Dublin

Regus Dublin Airport


دفاتر از €١٩.٤٠ - €٢١.٣٠
دفاتر مجهز در Dublin

Block 1, Blanchardstown Corporate Park


دفاتر از €١٤.٠٠ - €١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Dublin

Torquay Road


دفاتر از €١٥.٥٠ - €٢١.٣٠

با مراجعه به Dublinدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+