مکان های فضای کاری در Ra'anana

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Ra'anana

13 zarhin street


دفاتر از ₪ ٦٤.٤٠ - ₪ ٨٨.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Ra'anana

6 Hahoshlim St.


دفاتر از ₪ ٦٤.٤٠ - ₪ ٨٨.٧٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

Maskit st 12


دفاتر از ₪ ٧٥.٧٠ - ₪ ٩٤.٧٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

9 Hamenofim St.


دفاتر از ₪ ٦٤.٤٠ - ₪ ٨٨.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Ra'anana

3 Hanehoshet St


دفاتر از ₪ ٦٤.٠٠ - ₪ ٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

4 Mota Gur St.


دفاتر از ₪ ٥٨.٤٠ - ₪ ٨٠.٤٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

Ayalon House, 12 Abba Hillel Street


دفاتر از ₪ ٥١.٧٠ - ₪ ٧١.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Ra'anana

4 Berkovich St.


دفاتر از ₪ ٦٤.٠٠ - ₪ ٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

98 Yigal Alon St.


دفاتر از ₪ ٧٥.٧٠ - ₪ ١٠٤.٤٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

2 Jabotinsky Street


دفاتر از ₪ ٦٤.٤٠ - ₪ ٨٨.٧٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

Derech Menachem Begin 121-123


دفاتر از ₪ ٧٥.٠٠ - ₪ ١٠٤.٠٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

Rothschild Center


دفاتر از ₪ ٧٥.٠٠ - ₪ ١٠٤.٠٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

Ariel Sharon St. 8


دفاتر از ₪ ٥٨.٤٠ - ₪ ٨٠.٤٠
دفاتر مجهز در Ra'anana

2 Oppenheirmer Street


دفاتر از ₪ ٦٩.٠٠ - ₪ ٩٥.٠٠

با مراجعه به Ra'ananaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+