مکان های فضای کاری در Ramat-Gan

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

Ayalon House, 12 Abba Hillel Street


دفاتر از ₪ ٥١.٧٠ - ₪ ٧١.٠٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

2 Jabotinsky Street


دفاتر از ₪ ٦٤.٤٠ - ₪ ٨٨.٧٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

4 Berkovich St.


دفاتر از ₪ ٦٤.٠٠ - ₪ ٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

98 Yigal Alon St.


دفاتر از ₪ ٧٥.٧٠ - ₪ ١٠٤.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

Derech Menachem Begin 121-123


دفاتر از ₪ ٧٥.٠٠ - ₪ ١٠٤.٠٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

4 Mota Gur St.


دفاتر از ₪ ٥٨.٤٠ - ₪ ٨٠.٤٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

3 Hanehoshet St


دفاتر از ₪ ٦٤.٠٠ - ₪ ٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

Rothschild Center


دفاتر از ₪ ٧٥.٠٠ - ₪ ١٠٤.٠٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

Ariel Sharon St. 8


دفاتر از ₪ ٥٨.٤٠ - ₪ ٨٠.٤٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

9 Hamenofim St.


دفاتر از ₪ ٦٤.٤٠ - ₪ ٨٨.٧٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

Maskit st 12


دفاتر از ₪ ٧٥.٧٠ - ₪ ٩٤.٧٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

6 Hahoshlim St.


دفاتر از ₪ ٦٤.٤٠ - ₪ ٨٨.٧٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

13 zarhin street


دفاتر از ₪ ٦٤.٤٠ - ₪ ٨٨.٧٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

2 Oppenheirmer Street


دفاتر از ₪ ٦٩.٠٠ - ₪ ٩٥.٠٠
دفاتر مجهز در Ramat-Gan

Zoran 4 St.


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Ramat-Ganدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+