مکان های فضای کاری در Milan

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Milan

Via Mengoni 4


دفاتر از € ٢١,٥٠ - € ٢٣,٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Milan

Milan Piazza Duomo


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

No 6, Largo Richini


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Santa Maria Valle 3


دفاتر از € ١١,٠٠ - € ١٥,١٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Monte di Pieta' 21


دفاتر از € ١٥,٦٠ - € ١٩,٥٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Dante 16


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Uberto Visconti di Modrone 15


دفاتر از € ١٥,٨٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Pietro Paleocapa 7


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

Piazzale Biancamano 8


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

Bastioni di porta nuova 21


دفاتر از € ١٥,٦٠ - € ٢١,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Nino Bixio 31


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Roberto Lepetit 8/10


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Giovanni Spadolini 7


دفاتر از € ١١,٠٠ - € ١٥,١٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Tiziano 32


دفاتر از € ١٣,٨٠ - € ١٥,١٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Tortona 33


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٤٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Pola 11


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Milan

Viale Abruzzi 94


دفاتر از € ١١,٠٠ - € ١٥,١٠
دفاتر مجهز در Milan

Viale Enrico Forlanini 23


دفاتر از € ٨,٦٠ - € ١١,٨٠
دفاتر مجهز در Milan

Mac4


دفاتر از € ١١,٠٠ - € ١٥,١٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Libero Temolo 4


دفاتر از € ١١,٠٠ - € ١٥,١٠
دفاتر مجهز در Milan

Via del Bosco Rinnovato 6


دفاتر از € ١١,٠٠ - € ١٥,١٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Caldera, 21


دفاتر از € ٨,٦٠ - € ١١,٨٠
دفاتر مجهز در Milan

Viale Monza 347


دفاتر از € ٨,٦٠ - € ١١,٨٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Senigallia 18/2 - Torre A


دفاتر از € ٧,٦٠
دفاتر مجهز در Milan

Milano Fiori, Street 6


دفاتر از € ٨,٦٠ - € ١١,٨٠
دفاتر مجهز در Milan

Via San Bovio 3


دفاتر از € ٨,٦٠ - € ١١,٨٠
دفاتر مجهز در Milan

Via Paracelso 26


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,٢٠

با مراجعه به Milanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+