مکان های فضای کاری در Rome

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Rome

Via Antonio Salandra 18


دفاتر از € ١٠,٠٠ - € ١٤,٠٠
دفاتر مجهز در Rome

Palazzo Valadier


دفاتر از € ١٥,٠٠ - € ٢٠,٠٠
دفاتر مجهز در Rome

Via Vincenzo Bellini 22


دفاتر از € ١٣,٠٠ - € ١٧,٠٠
دفاتر مجهز در Rome

Via Properzio, 5


دفاتر از € ١٣,٠٠ - € ١٧,٠٠
دفاتر مجهز در Rome

Via Ostiense 131/L


دفاتر از € ١٠,٠٠ - € ١٤,٠٠
دفاتر مجهز در Rome

Piazza Don Luigi Sturzo 15


دفاتر از € ١٣,٠٠ - € ١٧,٠٠
دفاتر مجهز در Rome

Viale Luca Gaurico 9/11


دفاتر از € ٩,٠٠ - € ١٣,٠٠
دفاتر مجهز در Rome

Viale Luca Gaurico 91/93


دفاتر از € ١٦,٢٠ - € ١٧,٩٠
دفاتر مجهز در Rome

Viale Giorgio Ribotta 11


دفاتر از € ١٠,٧٠ - € ١٤,٧٠

با مراجعه به Romeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+