مکان های فضای کاری در Atsugi

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Atsugi

Success Hon-Atsugi Building 5F 6F


دفاتر از ¥١,٥٦٠ - ¥٢,١٤٠
دفاتر مجهز در Atsugi

6F & 9F Sotetsu KS Building


دفاتر از ¥١,٧٥٠ - ¥٢,١٩٠
دفاتر مجهز در Atsugi

2-19-12 Takashima


دفاتر از ¥٣,١٩٠ - ¥٣,٩٨٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Kinko Building 7F


دفاتر از ¥١,١٨٠ - ¥١,٦٢٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Yokohama Blue Avenue 12F


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

Wise Next Shin Yokohama


دفاتر از ¥١,٥٦٠ - ¥١,٩٥٠
دفاتر مجهز در Atsugi

20F Yokohama Landmark Tower


دفاتر از ¥٢,٣٩٠ - ¥٣,٢٨٠
دفاتر مجهز در Atsugi

8F Yokohama Onoecho Building


دفاتر از ¥١,٧٥٠ - ¥٢,١٩٠
دفاتر مجهز در Atsugi

5F& 6F, TSC Building


دفاتر از ¥١,٠٤٠ - ¥١,٤٢٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Glass City Shibuya 6F


دفاتر از ¥٢,٠٧٠ - ¥٢,٥٩٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Gotanda Sun Heights, Building 2F


دفاتر از ¥١,٦٢٠ - ¥٢,٢٢٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Estage Osaki Building 6F


دفاتر از ¥١,٦٢٠ - ¥٢,٠٢٠
دفاتر مجهز در Atsugi

1F & 2F Frances Building


دفاتر از ¥١,٨٥٠ - ¥٢,٥٥٠
دفاتر مجهز در Atsugi

4F Dai 21 Arai Building


دفاتر از ¥٢,٠٧٠ - ¥٢,٥٩٠
دفاتر مجهز در Atsugi

22/F Shibuya Mark City


دفاتر از ¥٢,٥٦٠ - ¥٣,٥٢٠
دفاتر مجهز در Atsugi

7F & 8F Humax Ebisu building


دفاتر از ¥٢,٠٧٠ - ¥٢,٨٤٠
دفاتر مجهز در Atsugi

7F Fuji Building 40


دفاتر از ¥٢,٣٢٠ - ¥٢,٥٥٠
دفاتر مجهز در Atsugi

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


دفاتر از ¥١,٨٥٠ - ¥٢,٥٥٠
دفاتر مجهز در Atsugi

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


دفاتر از ¥١,٨٥٠ - ¥٢,٣٢٠
دفاتر مجهز در Atsugi

3F/5F/6F Tobu Building


دفاتر از ¥٢,٠٧٠ - ¥٢,٥٩٠
دفاتر مجهز در Atsugi

8F, Shinagawa Grand Central Tower


دفاتر از ¥٣,٧٢٠ - ¥٥,١٢٠
دفاتر مجهز در Atsugi

4/F Shinagawa East One Tower


دفاتر از ¥٣,١٢٠ - ¥٤,٢٩٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٧٤٠
دفاتر مجهز در Atsugi

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٤٨٠
دفاتر مجهز در Atsugi

30/F Shinjuku Park Tower


دفاتر از ¥٢,٣٥٠ - ¥٣,٢٣٠
دفاتر مجهز در Atsugi

9F Nakano Sunplaza


دفاتر از ¥٢,٠٧٠ - ¥٢,٨٤٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Forest Hills East Wing 2F


دفاتر از ¥٢,٠٧٠ - ¥٢,٨٤٠
دفاتر مجهز در Atsugi

5/F Azabu Green Terrace


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٧٤٠
دفاتر مجهز در Atsugi

3F Minami Aoyama Daiichi Nirasawa Building


دفاتر از ¥١,٥٨٠ - ¥١,٩٨٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Nishi-Shinjuku Takagi Building


دفاتر از ¥٢,٣٥٠ - ¥٣,٢٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

Hoshino Building 3F


دفاتر از ¥١,٨٥٠ - ¥٢,٥٥٠
دفاتر مجهز در Atsugi

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


دفاتر از ¥١,٨٥٠ - ¥٢,٣٢٠
دفاتر مجهز در Atsugi

5F Shinjuku Mitsuba Building


دفاتر از ¥٢,٠٧٠ - ¥٢,٥٩٠
دفاتر مجهز در Atsugi

1F,2F and 3F


دفاتر از ¥١,٥٨٠ - ¥٢,١٧٠
دفاتر مجهز در Atsugi

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٧٤٠
دفاتر مجهز در Atsugi

5F, 6F & 10F, DF Building


دفاتر از ¥١,٥٨٠ - ¥٢,١٧٠
دفاتر مجهز در Atsugi

1F Azabu East Court


دفاتر از ¥١,٥٨٠ - ¥١,٩٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

1/F Place Canada


دفاتر از ¥٢,٦٧٠ - ¥٣,٣٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


دفاتر از ¥٣,٥٨٠ - ¥٤,٩٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

14/F Kamiyacho MT Building


دفاتر از ¥٢,٦٧٠ - ¥٣,٦٨٠
دفاتر مجهز در Atsugi

2F, 3F and 4F


دفاتر از ¥١,٥٨٠ - ¥٢,١٧٠
دفاتر مجهز در Atsugi

7F Akasaka Business Place


دفاتر از ¥١,٥٨٠ - ¥١,٩٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


دفاتر از ¥١,٤٠٠ - ¥١,٩٣٠
دفاتر مجهز در Atsugi

4F Akasaka K Tower


دفاتر از ¥٢,٦٧٠ - ¥٣,٣٤٠
دفاتر مجهز در Atsugi

10F Shiba Daimon Centre


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٧٣٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Habitation Akasaka


دفاتر از ¥١,٥٨٠ - ¥١,٩٨٠
دفاتر مجهز در Atsugi

3/F Shiodome Building


دفاتر از ¥٢,٦٩٠ - ¥٣,٧٠٠
دفاتر مجهز در Atsugi

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


دفاتر از ¥١,٤٠٠ - ¥١,٩٣٠
دفاتر مجهز در Atsugi

4F & 8F, KS Building


دفاتر از ¥٢,٦٩٠ - ¥٣,٣٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


دفاتر از ¥٢,٦٩٠ - ¥٣,٣٧٠
دفاتر مجهز در Atsugi

15/F The Imperial Hotel Tower


دفاتر از ¥٢,٦٩٠ - ¥٣,٣٧٠
دفاتر مجهز در Atsugi

8F Shin Kokusai Building


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٧٣٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


دفاتر از ¥٢,٦٩٠ - ¥٣,٧٠٠
دفاتر مجهز در Atsugi

DaiyaGate Ikebukuro 5F


دفاتر از ¥٢,٨٥٠ - ¥٣,٩١٠
دفاتر مجهز در Atsugi

5F Okura Bekkan


دفاتر از ¥٢,٦٩٠ - ¥٣,٧٠٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Nukariya Building 6F


دفاتر از ¥١,٣٧٠ - ¥١,٧٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

Daiei Ginza Building


دفاتر از ¥٢,٦٩٠ - ¥٣,٣٧٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Level 8 Pacific Century Place


دفاتر از ¥٣,١٢٠ - ¥٤,٢٩٠
دفاتر مجهز در Atsugi

1F and 2F Otemachi Building


دفاتر از ¥٣,١٢٠ - ¥٤,٢٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

4/F East Tower


دفاتر از ¥٢,٦٩٠ - ¥٣,٧٠٠
دفاتر مجهز در Atsugi

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


دفاتر از ¥١,٤٠٠ - ¥١,٧٥٠
دفاتر مجهز در Atsugi

4F & 5F Yaesu Dori Building


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٧٣٠
دفاتر مجهز در Atsugi

4F Tekko Building


دفاتر از ¥٣,١٢٠ - ¥٣,٩٠٠
دفاتر مجهز در Atsugi

3F, 5F & 6F Toyo Building


دفاتر از ¥١,٤٠٠ - ¥١,٧٥٠
دفاتر مجهز در Atsugi

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3rd Floor


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٧٣٠
دفاتر مجهز در Atsugi

MASU no SQUARE 1F-4F


دفاتر از ¥٢,٦٩٠ - ¥٣,٧٠٠
دفاتر مجهز در Atsugi

1F Office Vera Nihonbashi Hakozaki


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Atsugi

4 F & 5F GYB Akihabara Building


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٤٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Atsugi

Arca Central Building


دفاتر از ¥١,٩٩٠ - ¥٢,٧٣٠
دفاتر مجهز در Atsugi

14-13 Fujimi 1-Chome


دفاتر از ¥١,٣٩٠ - ¥١,٧٣٠

با مراجعه به Atsugiدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+