مکان های فضای کاری در Fukuoka

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Fukuoka

Aqua Hakata 5F, 5-3-8


دفاتر از ¥١,٨١٠ - ¥٢,٤٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Fukuoka

3F Minami Tenjin Building


دفاتر از ¥١,٣٣٠ - ¥١,٨٣٠
دفاتر مجهز در Fukuoka

8F/9F Daini Okabe Bldg.


دفاتر از ¥١,١٧٠ - ¥١,٦١٠
دفاتر مجهز در Fukuoka

3-4 Hakataekimae


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Fukuoka

3F JR JP Hakata Building


دفاتر از ¥٢,٥٦٠ - ¥٣,٥٢٠
دفاتر مجهز در Fukuoka

5F & 6F Sun Life Dai-3 Building


دفاتر از ¥١,٣٣٠ - ¥١,٨٣٠

با مراجعه به Fukuokaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+