مکان های فضای کاری در Seoul

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Seoul

Spaces Gran Seoul, 7F


دفاتر از KRW ١٧,٠٥٠,٠٠ - KRW ٢٣,٤٤٠,٠٠
دفاتر مجهز در Seoul

27/F,. West Center, Center1 Building


دفاتر از KRW ١٥,٣٦٠,٠٠ - KRW ٢١,١٣٠,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Seoul

20/F., Standard Chartered Bank Korea Building


دفاتر از KRW ١٣,٨٣٠,٠٠ - KRW ١٧,٢٨٠,٠٠
دفاتر مجهز در Seoul

22/F., Seoul City Tower


دفاتر از KRW ١٥,٣٦٠,٠٠ - KRW ٢١,١٣٠,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Seoul

10/F., Jaram building


دفاتر از KRW ١٥,٣٦٠,٠٠ - KRW ٢١,١٣٠,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Seoul

10/F., Kyobo Securities Building


دفاتر از KRW ١٥,٣٦٠,٠٠ - KRW ١٩,٢١٠,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Seoul

16/F., Gangnam Building


دفاتر از KRW ١٥,٣٦٠,٠٠ - KRW ٢١,١٣٠,٠٠
دفاتر مجهز در Seoul

16&17/F., Posco P&S Tower


دفاتر از KRW ١٩,١٢٠,٠٠ - KRW ٢٦,٢٩٠,٠٠
دفاتر مجهز در Seoul

2/F., Cheongwon Building


دفاتر از KRW ١٧,٠٥٠,٠٠ - KRW ٢١,٣١٠,٠٠
دفاتر مجهز در Seoul

4/F., EK Tower


دفاتر از KRW ١٣,٨٣٠,٠٠ - KRW ١٩,٠١٠,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Seoul

27&30&33/F,. Trade Tower


دفاتر از KRW ١٩,١٢٠,٠٠ - KRW ٢٣,٩٠٠,٠٠
دفاتر مجهز در Seoul

4/F., Haesung Building


دفاتر از KRW ١٧,٠٥٠,٠٠ - KRW ٢٣,٤٤٠,٠٠

با مراجعه به Seoulدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+