مکان های فضای کاری در Luxembourg

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Luxembourg

26 Boulevard Royal


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٧٠ €
دفاتر مجهز در Luxembourg

42-44 avenue de la Gare


دفاتر از ١٧,٣٠ € - ٢٣,٨٠ €
دفاتر مجهز در Luxembourg

33 - 39, rue du Puits Romain


دفاتر از ٩,٦٠ € - ١٣,١٠ €
دفاتر مجهز در Luxembourg

Regus Kirchberg City Centre


دفاتر از ١٩,٢٠ € - ٢٦,٤٠ €
دفاتر مجهز در Luxembourg

43 avenue John F. Kennedy


دفاتر از ٢٢,٩٠ € - ٢٨,٦٠ €
دفاتر مجهز در Luxembourg

46A avenue John F. Kennedy


دفاتر از ١٧,٣٠ € - ٢٣,٨٠ €
دفاتر مجهز در Luxembourg

Luxembourg Airport


دفاتر از ١٧,٩٠ € - ١٩,٧٠ €
دفاتر مجهز در Luxembourg

5, Rue Heienhaff


دفاتر از ١٤,٣٠ € - ١٩,٧٠ €
دفاتر مجهز در Luxembourg

Rue de Turi


دفاتر از ١١,٠٠ € - ١٥,١٠ €

با مراجعه به Luxembourgدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+