مکان های فضای کاری در Mexico City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Mexico City

Torre Magenta


دفاتر از $١١.١٠ - $١٥.٣٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Torre New York Life, Piso 26


دفاتر از $١٢.٣٠ - $١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Paseo de la Reforma 350


دفاتر از $٩.٧٠ - $١٣.٣٠
دفاتر مجهز در Mexico City

03th Floor Leibnitz Tower


دفاتر از $١٧.٤٠ - $٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در Mexico City

12th Floor


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٤٠
دفاتر مجهز در Mexico City

12th Floor Torre Mariano Escobedo


دفاتر از $١٥.٢٠ - $٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Mexico City

First Floor Corporative Masaryk 29


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Homero 203


دفاتر از $٦.٧٠ - $٩.٢٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Presidente Masaryk 111


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Arquimedes 15


دفاتر از $١٥.٢٠ - $٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Av. Insurgentes Sur N° 800 8th floor


دفاتر از $٧.١٠ - $٩.٧٠
دفاتر مجهز در Mexico City

5th Floor


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Patriotismo 229


دفاتر از $٩.٧٠ - $١٣.٣٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Andrés Bello 10


دفاتر از $١٥.٢٠ - $٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Mexico City

07th Floor Torre Corporativo Napoles


دفاتر از $١١.٧٠ - $١٦.١٠
دفاتر مجهز در Mexico City

14th Floor. Terret South Tower


دفاتر از $١٧.٤٠ - $٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در Mexico City

3rd Floor, Monte Pelvoux 220


دفاتر از $١٠.٤٠ - $١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Ground Floor


دفاتر از $١٤.٥٠ - $٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Mexico City

10th & 12th Floors


دفاتر از $١٠.٤٠ - $١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Mexico City

10th Floor. Lagrange Corporate


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Insurgentes Sur 1898


دفاتر از $٩.٧٠ - $١٣.٣٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Paseo de los Tamarindos 400-A


دفاتر از $٦.١٠ - $٨.٣٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Paseo de los Tamarindos 90-A


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Alfonso Nápoles Gandara 50


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Mexico City

Santa Fe Avenue 94


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٤٠
دفاتر مجهز در Mexico City

04th Floor. Paseo Interlomas Corporativo


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Fuente Bella 3299, 14th Floor


دفاتر از $٩.٧٠ - $١٣.٣٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Santa Fe Avenue 495


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٨٠
دفاتر مجهز در Mexico City

Building Espacio Santa Fé, Road México-Toluca # 5420


دفاتر از $٩.٠٠ - $١٢.٤٠

با مراجعه به Mexico Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+